Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky YELLOW POINT, spol. s r.o., se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 26133237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 73103 (dále jen „YP“) pro poskytování služeb v oblasti sportovních či jiných níže definovaných aktivit (dále jen „VOP“).

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi YP a osobou, která má zájem o výuku či účast v níže definovaných aktivitách (dále jen „účastník“), související s jeho účastí v dané aktivitě, nebo se smlouvou o aktivitě uzavřenou mezi účastníkem a YP.
 2. Aktivitou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv sportovní aktivita, výuka, kurz, teambuildingová aktivita či jiná aktivita určená pro volný čas účastníků nabízená, či organizovaná YP (dále jen „aktivita“).
 3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi účastníkem a YP, na základě které se YP zavazuje poskytnout služby týkající se aktivity či zprostředkovat účastníkovi účast na vybrané aktivitě - (dále jen „smlouva o aktivitě“). YP nebude akceptovat žádnou objednávku aktivity, ve které by účastník přímo či nepřímo vylučoval znění těchto VOP. Tyto VOP jsou součástí veškerých smluv o aktivitě bez ohledu na způsob uzavření (písemně, ústně, prostřednictvím webové stránky, e-mailem), je-li na tuto skutečnost účastník při uzavírání smlouvy o aktivitě upozorněn (odkazem v textu smlouvy, na vydané účtence za uhrazenou aktivitu, vyvěšením na viditelném místě v provozovně YP, apod.).
 4. Je-li aktivita objednána pro třetí osoby – účastníky (firemní akce pro zaměstnance, dárkové certifikáty, apod.), dochází k uzavření smlouvy o aktivitě samotnou účastí daného účastníka na aktivitě, kterou mu objednatel objednal. Objednatel má v takovém případě povinnost podrobně seznámit jím vybraného účastníka s podmínkami těchto VOP a dalšími pokyny YP týkající se aktivit.
 5. Práva a povinnosti týkající se smlouvy o aktivitě jsou dány zejména těmito VOP. Práva a povinnosti lze sjednat odchylně od ustanovení těchto VOP pouze, jsou-li výslovně zmíněna ve smlouvě o aktivitě. Odchylná ujednání ve smlouvě o aktivitě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 6. Znění VOP může YP libovolně měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 7. Právní vztah mezi YP a účastníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
 8. Účastník registrací, rezervací/koupí konkrétní aktivity prostřednictvím webového rozhraní www.ypoint.cz  (dále jen „webová stránka“), podpisem smlouvy o aktivitě, nebo uhrazením vybrané aktivity na pobočce YP potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době registrace.
 9. Uzavřením smlouvy o aktivitě účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané aktivitě.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

YP sděluje, že:

 1. Poskytovatelem aktivit je YELLOW POINT, spol. s r.o., se sídlem Sluštická 1627/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, Identifikační číslo: 26133237, a kontaktní údaje jsou info@ypoint.cz, telefon 731 160 152;
 2. za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si YP neúčtuje žádné poplatky; účastník však může být povinen uhradit poplatky (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jeho poskytovateli internetového či telefonického připojení;
 3. ceny aktivit jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem;
 4. dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivit, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 Občanského zákoníku).
 5. v případě, že účastník má stížnost, může tuto uplatnit u info@ypoint.cz nebo se může obrátit např. na příslušný živnostenský úřad nebo obchodní inspekci.
 6. YP není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

3. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva o aktivitě je uzavírána mezi YP a účastníkem buď písemně či ústně na pobočkách YP nebo elektronicky prostřednictvím webové stránky, kde účastník vyplní objednávku týkající se určité aktivity (a to přímo pro účastníka nebo pro třetí osobu formou dárkového certifikátu). Dále je možné smlouvu o aktivitě uzavřít konkludentně počátkem účasti na aktivitě – viz. čl. 1.4 těchto VOP. Součástí každé uzavřené smlouvy o aktivitě jsou i tyto VOP.
 2. Prostřednictvím webového rozhraní YP uzavírá účastník smlouvu o aktivitě tak, že na webové stránce YP vybere požadovanou aktivitu, vyplní všechny požadované údaje, potvrdí závaznost těchto VOP a prostřednictvím webového rozhraní odešle objednávku. Účastník bere odesláním na vědomí, že je povinen uhradit cenu za aktivitu a že účast na aktivitě je možná až po plném zaplacení její ceny. Objednávka je po doručení potvrzení (akceptace) od YP účastníkem neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce považuje YP za správné.
 3. Smlouva o aktivitě, která není uzavřena na pobočce YP, je uzavřena v okamžiku, kdy YP objednávku akceptuje a účastníkovi potvrdí (e-mailem) její přijetí. V případě vyčerpání kapacit, volných míst, či z jiných závažných důvodů je YP oprávněn objednávku odmítnout. Pokud mezi tím došlo i k uhrazení ceny aktivity, je YP povinen vrátit veškeré obdržené finanční prostředky účastníkovi, a to do 7 dnů od odmítnutí objednávky.
 4. Nabídka aktivit uveřejněná na webových stránkách YP či v jiných propagačních materiálech YP není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná objednávka účastníka.
 5. Místo konání aktivity určuje YP, pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno účastníkovi na výběr z více míst.
 6. Doba konání aktivity je sjednána mezi smluvními stranami telefonicky či e-mailem po uhrazení plné ceny aktivity účastníkem. V případě dárkového certifikátu je rezervaci doby konání možné provést nejpozději do data uvedeného v certifikátu, v ostatních případech do 6 měsíců od uzavření smlouvy o aktivitě. Pokud v této lhůtě účastník neprovede rezervaci doby, platí, že se účastník aktivity vzdává bez nároku na náhradu.
 7. YP v rámci aktivit nezajišťuje dopravu účastníků na místo konání aktivit, či jejich ubytování po dobu konání aktivit. Účastník má ovšem možnost si spolu s objednávkou aktivity objednat a uhradit prostřednictvím YP i aktuálně nabízené ubytování, které ovšem neposkytuje YP a peníze obdržené od účastníka předá YP majiteli ubytovacího zařízení spolu s vytvořením rezervace ubytování pro daného účastníka. Z částky obdržené od účastníka na ubytování je YP oprávněn si ponechat manipulační poplatek za zprostředkování ubytování. Dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za kvalitu či jiné aspekty tohoto ubytování a účastník je povinen veškeré stížnosti, vady a reklamace týkající se ubytování řešit prostřednictvím objednatele, a není-li to možné, pak přímo s majitelem ubytovacího zařízení.

4. Cena a platební podmínky

 1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je uživatel povinen uhradit před jejich konáním. Formu úhrady volí účastník při objednávce aktivity nebo na základě dohody s YP. Dárkový certifikát je platný až plným uhrazením jeho ceny.
 2. Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem YP, uveřejněné na webových stránkách YP. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Pro účastníka je vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. YP je oprávněn ceník kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv.
 3. Základní cena aktivit nezahrnuje cenu za doručení dárkového certifikátu. Podle zvoleného způsobu dopravy zásilky uhradí účastník rovněž příslušný paušální poplatek za dopravu v závislosti na jím zvoleném způsobu dopravy. Výše tohoto příplatku je účastníku sdělena při vyplňování objednávky.

5. Dárkové certifikáty

 1. Dárkový certifikát, vystavený YP, opravňuje osobu v něm uvedenou k účasti na aktivitě při splnění všech podmínek stanovených pro danou aktivitu. V dárkovém certifikátu je uvedena identita osoby podle objednávky učiněné účastníkem. YP je oprávněn žádat uvedení více identifikačních údajů, pokud je to nutné k účasti na aktivitě. Není-li v dárkovém certifikátu uvedeno výslovně jinak, není vystaven na řad ani na doručitele.
 2. Dárkový certifikát je platný do data na něm uvedeném. V rámci této doby, je držitel certifikátu oprávněn účastnit se aktivit v něm uvedených. V případě, že držitel certifikátu nevyužije aktivitu po dobu platnosti certifikátu, platí, že se účasti na aktivitě vzdává bez nároku na náhradu. Zaplacená cena kryje již vniklé náklady YP s vystavením certifikátu, provozem zákaznického centra, komunikace s externími poskytovateli, apod.
 3. Poškozený certifikát je neplatný a nelze jej využít za účelem účasti na aktivitě. V případě většího poškození (jakékoliv poškození viditelných i neviditelných ochranných prvků certifikátu či kódu, chybějící část certifikátu nad 10% plochy) není výměna možná a účastník ztrácí právo na účast na aktivitě. YP nenese odpovědnost za ztrátu, zničení či odcizení certifikátu. Účastník je však povinen o takové události bezodkladně informovat YP.

6. Obecná pravidla konání aktivit

 1. YP může změnit místo konání aktivity, či jiné podmínky konání aktivity (za předpokladu zachování základních parametrů aktivity). O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či jinou vhodnou formou
 2. Ze závažných důvodů (zejména kvůli nezpůsobilým povětrnostním podmínkám, či jiným událostem vyšší moci, jako vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou, či vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob, povodeň či záplava, požár nebo jeho následky, stávka, rozumně nepředvídané technické selhání, apod.) může YP zrušit konání aktivity a je-li to možné nabídnout účastníkům nový termín jejího konání. O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či telefonicky. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit aktivity v žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter není možné posunout, má účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity). YP neodpovídá za škody či dodatečné náklady, které účastníkovi v důsledku tohoto postupu vzniknou.
 3. Dále jde-li o aktivitu, kterou je technicky možné poskytnout pouze v celku a není možné ji rozdělit na více časových úseků (např. let letadlem), pak účastí na aktivitě v rozsahu alespoň 60% předpokládaného časového trvání se aktivita považuje za poskytnutou či dokonanou.
 4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora aktivity může YP nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací.
 5. V případě zmeškání účasti na rezervované aktivitě nemá účastník právo na účast na aktivitě v náhradním termínu, na vrácení ceny aktivity (popř. její poměrné části), ani na jinou náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady YP s přípravou účasti účastníka na aktivitě a ostatní související náklady.
 6. Účastník je oprávněn stornovat svoji účast na rezervované aktivitě za následujících podmínek:
  • dojde-li ke stornování aktivity nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem dané aktivity (v příslušný den do 17:00), je možné sjednat nový termín aktivity (rezervaci) bezplatně.
  • po uplynutí výše uvedené lhůty pro storno již stornování s bezplatným posunutím termínu není možné a v případě jeho neúčasti platí výše uvedený bod 6.5.
  • bez ohledu na tyto lhůty je možné účast na aktivitě stornovat v případě závažného onemocnění či úrazu účastníka, které mu brání v účasti na aktivitě, které bude doloženo originálem potvrzení od lékaře. V takovém případě má účastník nárok na bezplatné sjednání nového termínu aktivity, a v případě, že tyto zdravotní překážky prokazatelně trvají či budou trvat déle než 3 měsíce, pak má účastník nárok na vrácení 100 % z ceny aktivity.   
 7. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na aktivity konané pouze v předem přesně určeném termínu. U těchto aktivit nelze měnit čas a datum účasti a storno takové aktivity tedy není možné. V případě zmeškání účasti na takovéto aktivitě platí výše uvedený bod 6.5.
 8. Stornováním rezervace účastník neodstupuje od smlouvy o aktivitě. Pro jednotlivé aktivity mohou být storno podmínky stanoveny zvlášť. V takovém případě mají přednost před storno podmínkami dle těchto VOP.
 9. Před zahájením aktivit může YP požadovat ověření totožnosti osoby, která se k účasti na aktivitě dostavila. Bez ověření totožnosti není možné některé aktivity poskytnout, což účastník bere na vědomí a zavazuje se o tom poučit i osoby, jejichž identitu uvede v objednávce. Totožnost se prokazuje předložením platného občanského průkazu, řidičského průkazu, či cestovního pasu. V případě, že v důsledku nesplnění podmínky identifikace osoby, nebude aktivita poskytnuta, nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.
 10. Veškerých aktivit se účastník nebo jím určený držitel certifikátu, účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost nebezpečí. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou součástí popisu každé aktivity, popř. budou účastníkům sděleny ústně před zahájením dané aktivity.
 11. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na aktivitě nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit YP a ihned ukončit svoji účast v dané aktivitě.
 12. Účastník je povinen se při samotné aktivitě podřídit bezvýhradně pokynům YP, či jeho instruktorů a dalších osob poskytujících služby účastníkům na straně YP. V opačném případě, je YP oprávněn účastníka vyloučit z účasti na aktivitě bez nároku účastníka na jakoukoliv náhradu.
 13. YP odepře účastníkovi účast na aktivitě i v případě, že účastník popř. další osoby s ním přítomné bude bezprostředně před zahájením aktivity pod vlivem alkoholu nebo drog. V tomto případě nemá účastník nárok na jakoukoliv náhradu.
 14. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit aktivity pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. V odůvodněných případech, zejména u osob mladších 15 let, je nutné zajistit na náklady účastníka i doprovod a dohled dospělé osoby, odsouhlasený jejím zákonným zástupcem.
 15. Účastník bere na vědomí, že aktivity mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem YP. Účastník dále bere na vědomí, že fotografie či videa, na kterých jsou skupiny účastníků a které neobsahují jejich identifikaci, mohou být zveřejněny na webových stránkách YP nebo v jiných propagačních materiálech YP.

 

7. Odpovědnost za škodu

 1. YP odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takovéto škoda byla způsobena zástupci YP úmyslně nebo v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.
 2. YP neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
 3. YP neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů YP či jeho instruktorů.
 4. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí YP nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě hrubého porušení povinností účastníka stanovených v těchto VOP nebo ve smlouvě o aktivitě (zejména povinnosti uvedené v čl. 6.12 nebo 6.13) je YP je oprávněn odstoupit od smlouvy o aktivitě s okamžitou účinností. V takovém případě je účastník povinen zaplatit YP smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části aktivity. Nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty bude započten oproti případnému nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části aktivity. Toto ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na jakýkoli nárok YP na úhradu škody způsobené účastníkem.
 2. Účastník má právo odstoupit od smlouvy o aktivitě v případě hrubého porušení povinností YP plynoucích z těchto VOP nebo z uzavřené smlouvy o aktivitě. Za hrubé porušení povinností je mimo jiné považováno zrušení určité aktivity v dohodnutém termínu z jiných důvodů, než závažné důvody uvedené v čl. 6.2, aniž by v přiměřené dodatečné lhůtě (min. 14 dnů) byl stanoven termín nový. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny aktivity, či ceny její nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení aktivity.
 3. Dojde-li k uzavření smlouvy o aktivitě na dálku prostřednictvím webových stránek a e-mailu a je-li účastník spotřebitel, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit i bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, za předpokladu, že nedošlo k rezervaci termínu aktivity, či nedošlo k zahájení účasti na aktivitě. Dojde-li k rezervaci konkrétního termínu, či zahájení aktivity, nemá účastník právo od smlouvy odstoupit s ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvy na využití volného času účastníka, které jsou poskytovány v určeném termínu (viz. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.)
 4. V případě, že účastník oprávněně odstoupí od smlouvy o aktivitě bez uvedení důvodu před rezervací termínu aktivity, bude cena účastníkovi vrácena. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o ochraně osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, jsou uvedeny v samostatném dokumentu, přístupného zde.
 2. Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Účastník je povinen své osobní údaje poskytnou v pravdivé formě a bez zbytečného odkladu informovat YP o změně ve svých osobních údajích.
 4. Pokud nebudou informace označené jako povinné poskytnuty, popř. budou poskytnuty nepravdivě, nebude YP schopna realizovat své závazky ze smlouvy o aktivitě, má právo od smlouvy o aktivitě odstoupit a nenese v této souvislosti jakoukoliv odpovědnost.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi účastníkem a YP musí být druhé smluvní straně doručena e-mailem, nebo písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníku je doručováno na e-mail nebo doručovací adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech YP a na webových stránkách YP podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu YP. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační; stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na webových stránkách.
 3. Účastník není oprávněn postoupit jakékoliv práva či pohledávky vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou o aktivitě na jakoukoliv třetí osobu.
 4. V případě sporu mezi účastníkem spotřebitelem a YP může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených (viz. www.coi.cz). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné neúčinné nebo zdánlivé, namísto neplatných, neúčinných nebo nicotných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo nicotností jednoho ustanovení se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
 6. Tyto VOP jsou platné od 25.5.2018.